6. Vähemusrühmad

Lääne-Euroopas ja Venemaal levinud moslemite positiivsed vaatedMoslemitesse suhtumine on kogu Euroopas väga erinev. Üldiselt on moslemite suhtes soodsamad seisukohad Lääne-Euroopas, Venemaal ja Ukrainas, samas kui Lõuna-, Kesk- ja Ida-Euroopas valitseb negatiivsem suhtumine.


Suure osa Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Hollandi, Saksamaa ja Rootsi elanike arvamus on positiivne oma riigi moslemite suhtes. Samuti on soodne suhtumine Bulgaaria moslemitesse, kes moodustavad umbes 12–14% riigi elanikkonnast. (Bulgaarias esitati küsimus konkreetselt „Bulgaaria moslemite” kohta.)

Kuid enamusel Slovakkias, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Leedus, Kreekas ja Itaalias on moslemite suhtes ebasoodsad seisukohad.


Vahepeal on Venemaa ja Ukraina seisukohad enamasti positiivsed ning sarnased suhtumisele Lääne- ja Põhja-Euroopas.

Paljudes Euroopa riikides on moslemite ebasoodsad arvamused vähem levinudHoolimata Ida- ja Lõuna-Euroopa moslemite negatiivsetest seisukohtadest, on ebasoodsad arvamused mitmetes riikides tegelikult vähenenud pärast küsimuse esitamist 2016. aastal, kui miljonid Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika pagulased kallasid mandrile. Näiteks Ungaris, kus praegune valitsus on kehtestanud ranged sisserändekontrollid, on moslemite ebasoodsad seisukohad alates 2016. aastast 14 protsendipunkti võrra langenud. Sama kehtib ka Itaalias, kus sisserändajate vastane Lega partei kuulus valitsuskoalitsiooni. ajavahemik, mil see uuring tehti.

Populistlike parteide pooldajad ja nende vaated moslemiteleHoolimata moslemite suhtes valitsevate negatiivsete meeleolude vähenemisest, on kogu mandriosa vahel ikka veel teravaid lahkarvamusi religioosse vähemuse soosimise osas sõltuvalt populistlike parteide toetusest.

Näiteks Rootsis on suurenenud multikultuursuse ja eriti sisserände vastu seisnud erakonna Rootsi Demokraadid pooldajad positiivse arvamusega moslemite suhtes 42 protsendipunkti võrra suuremad kui Rootsi Demokraatide suhtes negatiivse suhtumisega. Ja AfD toetajatel Saksamaal on 41 punkti tõenäolisem moslemite ebasoodne vaade kui mittetoetajatel. Sarnased lahkarvamused kehtivad Tšehhi Vabariigi Vabaduse ja Otsese Demokraatia partei (SPD), Hollandis PVV ja FvD, Prantsusmaal toimuva rahvusralli, Itaalias Lega, Hispaania Voxi, Suurbritannia UKIP ja valitseva Fideszi toetajate ja mittetoetajate kohta Ungaris.


Teisalt on moslemite suhtes soodsamad need, kes toetavad rohkem vasakpoolsete populistide parteisid Prantsusmaal (Insoumise), Kreekas (Syriza) ja Hispaanias (Podemos). Ainus testitud tsentristlik populistlik partei, mille pooldajad suhtuvad moslemitesse vähem positiivselt kui selle halvustajad, on ANO 2011 Tšehhi Vabariigis.

Euroopas suhtuvad vähem haritud inimesed moslemitesse pigem ebasoodsaltLisaks on moslemite suhtes ebasoodsamad seisukohad neil, kellel on paljudes uuritud riikides vähem haridust. Tšehhi Vabariigis on moslemitest negatiivne arvamus 71% -l keskharidusega või vähem haridust omavatest inimestest, suurema haridustasemega inimeste hulgas aga 42%. Need hariduslikud lõhed eksisteerivad üheksas uuritud riigis.


Vanemad eurooplased suhtuvad moslemitesse ebasoodsamalt kui nooremad täiskasvanudEriti Lääne-Euroopas on negatiivne suhtumine moslemitesse palju sagedamini vanemate inimeste seas. Rootsis ja Prantsusmaal on 60-aastased ja vanemad inimesed üle 25 protsendipunkti moslemite suhtes ebasoodsama arvamuse kui 18–34-aastased. See muster ilmneb ka Itaalias, Kreekas, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias, Suurbritannia ja Holland. Kuid enamikus küsitletud riikides, mis asuvad mandri idaosas, on vanuse järgi vähe erinevusi.

Juutide soodsad vaated valitsevad kogu Euroopas

Kõikides küsitletud Euroopa riikides avaldavad pooled või enam oma riigi juutide pooldavaid seisukohti. See hõlmab umbes üheksa kümnest või enam Lääne-Euroopa riikides Hollandis (92%), Rootsis (92%), Suurbritannias (90%) ja Prantsusmaal (89%).

Pooled või enamad kõigist küsitletud Euroopa riikidest suhtuvad juutidesse soodsaltUuringus osalenud riikide seas on rohkem kui kolmandikul oma riigi juutidest ebasoodne arvamus ainult Kreekas, kus seda väidab 38%.

Ukrainas ja Venemaal on vähemalt kolmveerand elanikkonnast oma riigi juutidele soodsad - 2009. aasta kasv on vastavalt 15 ja 16 protsendipunkti.


Teised riigid, kus alates 2009. aastast on muutunud oma riigi juutide soodsad vaated, on Itaalia (+25 punkti), Leedu (+19), Poola (+12) ja Saksamaa (+8). Ja Saksamaal on juutide pooldavate vaadetega elanikkonna osakaal kasvanud 33 protsendipunkti, veidi üle poole (53%) 1991. aastal 86% -ni 2019. aastal. Saksamaal on juutide positiivsete vaadete tõus põhjustatud nii enne 1990. aastat Lääne-Saksamaa kui ka endine Ida-Saksamaa.

Juutidesse suhtumises on vähe demograafilisi erinevusi. Kuid paljudes neist riikidest on suurema haridusega inimestel pigem positiivne hoiak kui madalama haridusega inimestel, ehkki enamuse mõlemal tasemel seisukohad on soodsad. Suurim selline erinevus on Tšehhi Vabariigis, kus 81% kõrgema haridusega inimestest suhtub juutidesse soodsalt, vähemate haridusega inimestega võrreldes 60%.

Paljud Euroopas suhtuvad romadesse ebasoodsalt

Romide ebasoodsad vaated on levinud Kesk- ja Ida-EuroopasUuringus testitud vähemusrühmadest paistavad romad silma nende suhtes avaldatud negatiivsete meeleolude poolest. Kümnes 16 küsitletud riigist on pooltel või enamal romadest ebasoodne seisukoht. Kõige tugevam selline romade vastane meelsus on Itaalias, kus umbes kaheksa kümnest (83%) väidavad, et neil on romade suhtes ebasoodsad seisukohad.

Positiivne suhtumine romadesse on levinum Põhja-Euroopas. Ligikaudu kahel kolmandikul Rootsis ja Hollandis on kontserni suhtes positiivne seisukoht, samuti umbes kuuest kümnest Suurbritannias ja Hispaanias.

Paljudes riikides on romide reiting tegelikult paranenud, kui see küsimus viimati esitati 2016. aastal. Näiteks oli 2016. aastal ainult kolmandik prantslastest romide suhtes positiivne seisukoht võrreldes 50% -ga, kes seda teevad praegu. Kahekohaline soodsuse kasv on toimunud ka Ühendkuningriigis (+14 punkti), Rootsis (+13), Hollandis (+13) ja Hispaanias (+12).

Üldiselt on suurema haridusega ja ideoloogias vasakpoolsetel inimestel romadest soodsamad arvamused kui vähem haridusega või ideoloogiliselt paremale kalduvatel inimestel.

Lisaks on Rootsis, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal ja Itaalias parempoolsete populistlike parteide pooldavate arvamuste avaldajatel romade suhtes oluliselt suurem negatiivne arvamus kui neil, kellel on nende parteide suhtes ebasoodsad seisukohad. Näiteks Saksamaal on AfD pooldajatel romide suhtes negatiivne arvamus 19 protsendipunkti võrra suurem kui neil, kes ei toeta AfD-d.

Ida-lääne lõhed Saksamaal

Vähemusgruppide ebasoodsad vaated levinumad Ida-Saksamaal kui Lääne-SaksamaalPaljude nende küsimuste osas on endises Lääne-Saksamaal ja endises Idas elavate inimeste vahel teravaid lõhesid. Näiteks romade seisukohtade osas on idas elavate elanike vähemusrühma ebasoodne arvamus 14 protsendipunkti võrra suurem kui lääneriikides. Ja moslemite seisukohtade järgi on enam kui kolmandik idas (36%) öelnud, et neil on oma riigi moslemite suhtes ebasoodne seisukoht, võrreldes 22% -ga, kes seda läänes ütlevad.

Juutide vaated on tihedamalt kooskõlastatud - vähesed ei läänes ega idas ütlevad, et neil on oma riigi juutidest ebasoodne arvamus.

Homoseksuaalsuse aktsepteerimine on Lääne-Euroopas tavaline, kuid mujal jaguneb rohkem

Lääne-Euroopas on homoseksuaalsus laiemalt aktsepteeritudKüsimusele, kas ühiskond peaks homoseksuaalsusega leppima või mitte, on Lääne-Euroopa ja postsovetlike riikide vahel terav lõhe. Kolmveerand või enam Rootsis, Hollandis, Hispaanias, Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Itaalias peaksid homoseksuaalsusega leppima ühiskonnas. Kuid umbes kolmveerand Venemaal ja umbes seitse kümnest Ukrainas väidavad, et homoseksuaalsus peaks olemamitteühiskond aktsepteerib.

Paljudes uuritud Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on suhtumine segamini - Tšehhi Vabariik ja Ungari nõustuvad homoseksuaalsusega ning Bulgaaria ja Leedu mitte.

USAs väidab umbes seitse kümnest, et ühiskond peaks homoseksuaalsusega nõustuma.

Selle küsimuse üks teravamaid demograafilisi lõhesid on seotud religioossusega. 14 uuringus osalenud Euroopa riigist väidavad need, kes ütlevad, et religioon on nende elus väga või mõnevõrra oluline, vähem tõenäoline, et ühiskond peaks homoseksuaalsusega leppima. See laieneb ka USA-le.

Näiteks Kreekas ütleb 75% neist, kes ütlevad, et religioon pole nende jaoks isiklikult liiga oluline või üldse mitte oluline, peaks ühiskond aktsepteerima homoseksuaalsust, samas kui nende seas, kes usuvad, et religioon on väga või mõnevõrra oluline, oli see protsent 34%, 34 protsenti punktide vahe.

Euroopa noored aktsepteerivad homoseksuaalsust rohkemJa 12-s küsitletud riigis, sealhulgas USA-s, aktsepteerivad 18–34-aastased homoseksuaalsust palju rohkem kui 60-aastased ja vanemad. Need erinevused on eriti teravad Kesk- ja Ida-Euroopas. Näiteks Leedus ütlevad 18–34-aastased 36 protsendipunkti võrra tõenäolisemalt, et ühiskond peaks homoseksuaalsusega nõustuma, kui 60-aastased ja vanemad.

Homoseksuaalsuse vaadete osas on ka poliitiline lõhe. Poolas, Tšehhi Vabariigis, Suurbritannias, Rootsis, Hispaanias, Saksamaal ja Prantsusmaal ütlevad parempopulistlikke parteisid pooldajad suurema tõenäosusega, et homoseksuaalsust ei tohiks ühiskonnas aktsepteerida, kui neid, kes selliseid parteisid ei toeta.

Näiteks Poolas väidavad õiguse ja õiguse (PiS) pooldajad 21 protsendipunkti võrra tõenäolisemalt, et ühiskond ei peaks homoseksuaalsust aktsepteerima kui need, kes PiSi ei poolda. Saksamaal ja Prantsusmaal ütlevad National Rally ja AfD toetajad umbes kolm korda tõenäolisemalt kui mittetoetajad, et nad ei aktsepteeri homoseksuaalsust. Kuid isegi nende parempoolsete populistlike toetajate seas Lääne-Euroopas toetab enamus siiski homoseksuaalsuse aktsepteerimist ühiskonnas.